integrative database of Cancer Associated Viruses
About us
This study was performed by Bo Liu, Qingfeng Zhang, Jingou Wang, Shumin Cao, Zhiyuan Zhou, Zexian Liu Ph. D. and Han Cheng Ph. D.

Bo Liu, Jingou Wang, Shumin Cao, Zhiyuan Zhou and Han Cheng Ph. D are from

School of Life Sciences,Zhengzhou University,

100 Science Avenue,

Zhengzhou 450000, P. R. China


Qingfeng Zhang and Ze-Xian Liu Ph. D. are from

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


Email: liuzx AT sysucc.org.cn

Tel/Fax: +86-20-87342025